جلسه یک ابزار مهم برای هماهنگی، تصمیم گیری و انجام بهتر امور است

افرادی كه به عنوان اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل یا دبیر اجرایی در تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی برگزیده شده اند تعهد و وظیفه سنگینی را برای انجام وظایف و دستیابی به اهداف مورد نظر آن تشكل دارند. این افراد لازم است خود را مجهز به آگاهیها و اطلاعات لازم نمایند تا بتوانند از عهده این رسالت برآیند.

برگزاری جلسات عموماً یكی از ابزارهای مهم و جدایی ناپذیر برای انجام بهتر وظایف، اداره مؤثر تشكل، پیشبرد كارها، مشاركت افراد در مسیر موفقیت، همدلی، ایجاد فرصت برای ابراز نظرها، بهره مندی از خردجمعی، ارائه راهكارهای مناسب و بررسی نقاط ضعف و قوت و همچنین ایجاد فضای بسیار مناسبی برای خلق ایده ها و نگرشهای جدید و تصمیم گیریهای مناسب تر و بهتر می باشد. درصورتی كه بتوان از این جلسات به نحو مؤثر بهره برداری كرد قطعاً شما به اهداف مورد نظر نزدیك و در غیر این صورت با برگزاری جلسات نه تنها موارد فوق بدست نمی آید بلكه جلسه، فضایی جهت بیهوده گویی بعضی افراد شده و درنهایت نه تنها موارد حقیقی از دست می رود بلكه باعث از بین رفتن هزینه های گزاف كه مهم ترین آن وقت باارزش و گرانبهای شركت كنندگان است خواهد شد.

 جلسه یك ابزار مهم برای انجام بهتر امور است. كارآیی مناسب و مؤثر این ابزار در صورتی محقق می شود كه از نحوه برگزاری و مدیریت آن آگاهی و اطلاع داشته باشیم امید است این مجموعه مطالب ارائه شده بتواند شما را در این امر یاری دهد و مقدمه ای برای كسب اطلاعات بیشتر در این زمینه باشد.

برخی ویژگیهای یك جلسه خوب

-    اهداف جلسه حتماً مشخص شود.

-    دستور جلسه قبل از جلسه تنظیم و نهایی شود.

-    تعداد شركت كنندگان در جلسه محدود باشد.

-    محور بحث ها بر موضوعات دستورجلسه متمركز باشد.

-    زمان اتمام جلسه مشخص باشد.

-    اجرای جلسه بدون وقفه باشد.

-    برای جلسه مكان مناسب انتخاب شود.

-    جمع بندی و نتیجه گیری نهایی حتماً صورت گیرد.

-    ترجیحاً وقت جلسه بعدی تعیین شود.

 

 

لینک دانلود متن