دانستنیهای نظام نامه اداری و مالی نظام صنفی کشاورزی: آشنایی با اسناد و دفاتر حسابداری

دانلود

یكی از مسائل مهم كه در تشكل ها و به ویژه نظامهای صنفی کشاورزی لازم است مورد توجه و دقت قرار گیرد مسأله رسیدگی به امور مالی و حسابداری دریافتها و پرداختها می باشد؛ متأسفانه این امر تابحال كمتر مورد توجه قرار گرفته است و ضمن آن که باعث بروز مشكلات عدیده ای برای آن تشكل شده، كم شدن اعتماد و اطمینان اعضای تشكل را نیز در پی داشته است.

 

از مسائل مهم مورد توجه در این خصوص آشنایی خزانه داران، دبیران اجرایی و همچنین بازرسان تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی با انواع اسناد و دفاترحسابداری است كه تلاش گردیده در نشریه آموزشی ترویجی " آشنایی با اسناد و دفاتر حسابداری" انواع مهم اسناد و مدارک حسابداری از جمله اسناد مثبته، سندحسابداری، دفتر روزنامه، دفترکل، دفترمعین، ترازآزمایشی، صورتحساب سود و زیان، صورتحساب سرمایه و تراز نامه مورد توجه قرار گیرند.

 

مطالعه دقیق این نشریه به تمامی دست اندركارن نظامهای صنفی و تشكلهای كشاورزی توصیه می شود. این نشریه همچنین به پرسشهای مختلف در باره برخی مفاهیم مندرج در کتاب " نظام نامه اداری و مالی نظام صنفی کشاورزی" نیز پاسخ ارائه می دهد.