آشنایی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

بیش از هفتاد سال از اجرای اولین طرحهای بیمه در ایران می گذرد ودر این مدت به تدریج گروههای مختلف ازجمله كارگران و كارمندان به صورت اجباری و در سالهای اخیر با گسترش بیمه های اجتماعی برخی از اقشار بصورت اختیاری به عضویت صندوقهای مختلف بیمه وبازنشستگی درآمده اند.

 

بررسی انجام شده نشان می دهد طی چند دهه فعالیت سازمانهای مسئول بیمه های اجتماعی علیرغم آنكه در بخش بازنشستگی حدود 65 درصد جمعیت كشور را تحت پوش قرار داده اند، روستائیان و عشایر كه بار اصلی تولید محصولات كشاورزی و دامی را بطور مستقیم و در بسیاری از كالاهای دیگر مورد نیاز جامعه بطور غیرمستقیم بر دوش می كشند از بیمه های اجتماعی که حق قانونی آنهاست و چه بسا به دلیل شرایط خاص زندگی محق تر از بقیه اند، برخوردار نبوده اند. تا اینكه در سال 1384 صندوق  بیمه‌ اجتماعی روستاییان و عشایر به استناد بند «د» و تبصره 2 از ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ماه 1383، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تشكیل گردید.

 

براساس آیین‌نامه بیمه‌اجتماعی روستاییان و عشایر، این صندوق موظف گردید تا نسبت به تعمیم و گسترش بیمه اجتماعی به مناطق روستایی و عشایری اقدام نماید........

لینک دانلود متن