واكاوی تاریخی- نظری صنف ومروری بر كاركردهای نظام صنفی كارهای كشاورزی / بخش پنجم و پایانی

 

 

 نظام صنفی كارهای كشاورزی و كاركردهای آن

 

امروزه كه مشاركت فعالانه مردم در همه مراحل برنامه‌های توسعه‌ای (برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا،‌ نظارت و ارزشیابی) مدنظر محققان، برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی كشور قرار گرفته‌است، برای دستیابی به حضور گسترده مردم در فرآیند برنامه‌ریزی، وجود قالب ساختاری مشخص و كارآ برای سازماندهی آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. از جمله این ساختارها و اشكال سازماندهی شده مردم، تشكلهای صنفی و حرفه‌ای هستند. علاوه بر این خود این سازمانها و تشكل‌ها نیازمند یك سری قوانین و مقرراتی هستند تا در سایه آن بتوانند به اهداف مورد نظر خود دست یابند.

 

گرچه سابقه وجود و فعالیت این‌گونه سازمان‌ها در ایران از قدمت طولانی برخوردار است و بعضی از این سازمان‌ها در برهه‌ای از زمان توانسته‌اند در دفاع از منافع صنفی و حرفه‌ای خود بسیار مؤثر و مفید ظاهر شوند، ولی متاسفانه به دلایل گوناگون تشكل‌های اقتصادی به طور عام و تشكل‌های صنفی بطور خاص بشكل كارآ و مداوم فعال نبوده و همچنین در نیم قرن اخیر اصناف عموماً در مراكز شهری متشكل شده و فعالیت‌های غیركشاورزی را شامل نمی‌شدند.  در واقع بخش كشاورزی به‌رغم سهم عمده‌ای كه در تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده داشت، فاقد تشكل صنفی یا مقررات نظام صنفی بود.

 

 در حال حاضر موضوع اصناف در فعالیت‌های كشاورزی كانون توجه صاحب‌نظران و متولیان امر توسعه روستایی است. براساس ماده 35 قانون تشكیل سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی، تهیه و تدوین نظام صنفی كارهای كشاورزی در دستور كار وزارت جهادكشاورزی قرار گرفته است و پیرو ابلاغ آیین نامه نظام صنفی كارهای  كشاورزی(تصویب نامه شماره 40260/ت34274ك مورخ20/3/87) هیئت محترم دولت و به‌منظور سازماندهی صنفی شاغلین بخش كشاورزی، دفاع ازحقوق ومنافع اجتماعی وصنفی كشاورزان ،صدور مجوز فعالیت برای كشاورزان توسط نظام صنفی و نظارت برفعا لیت‌های شاغلین بخش كشاورزی مقدمات تشكیل نظام صنفی كارهای كشاورزی فراهم گردیده است.

 

پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده برای استقرار نظام صنفی كارهای كشاورزی

پس از ابلاغ این مصوبه به وزارت جهاد‌كشاورزی اقدامات گوناگون و سامانمندی برای استقرار نظام صنفی كارهای كشاورزی صورت گرفت كه اهم آن عبارتند از:

- توجیه وتبیین موضوع برای كلیه معاونتها وموسسات وابسته درجلسات شورای هماهنگی با حضوركلیه مدیران ستادی

- توجیه وتبیین موضوع در جلسات شورای هماهنگی سازمان جهادكشاورزی 31 استان

- اطلاع رسانی به مردم وتولید كنندگان از طریق رسانه ها و جلسات حضوری و نشریات ترویجی ( در قالب شش عنوان فیلم تهیه و پخش از سیمای جمهوری اسلامی)

 - تشكیل هسته مركزی برای استقرار نظام صنفی دردفتر امور تشكلها

- تشكیل شورای هماهنگی با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط

- چاپ ، تكثیر و توزیع آیین نامه اجرایی مصوب دولت و ارسال به استانها و شهرستانها

- تهیه و تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی واساسنامه تیپ نظام‌های صنفی بخش شهرستان و ابلاغ آن به استان‌ها برای تشكیل نظام صنفی بخش شهرستان

- تهیه و تدوین کتاب مشاغل بخش كشاورزی و ارسال آن به دفاتر ستادی و استانها

- شناسایی و كد گذاری مشاغل بخش كشاورزی با همكاری معاونتها  بر اساس نظام طبقه بندی ISIC ( كد كذاری 21 رقمی مشاغل)

- تهیه و ارسال آرم نظام صنفی شهرستان – مهر – سر برگها و نمونه پروانه تأسیس نظام به استانها

- تهیه و ارسال فرمت کارت اعضا و ارکان نظام صنفی شهرستانها و استانها

- تهیه و ارسال فرمت نصب تابلو نظام صنفی شهرستانها

- تشكیل هیئت موسس و نظام صنفی بخش شهرستان در 378شهرستان

- هماهنگی با نمایندگان تام الاختیار معرفی شده توسط وزرای محترم دادگستری ، كارواموراجتماعی و بازرگانی برای استقرار نظامهای صنفی شهرستان

- برگزاری 35 دوره آموزشی كددار برای مجریان و كارگزاران دراستانهای كشور

- اخذ مصوبه هیئت عالی نظارت بر اصناف كشور برای اساسنامه نظام صنفی شهرستان و همچنین دستوالعمل‌های اجرایی

- تهیه وارسال دستورالعمل ثبت نام كشاورزان جهت عضویت در نظام صنفی بخش شهرستان  و صدور پروانه فعالیت برای هر كشاورز

- برگزاری دوره آموزشی کد دار برای اعضاء هیئت مدیره نظام صنفی شهرستانها بمدت یك روز در 31استان

- تهیه وتدوین اساسنامه نظام صنفی استان وبرنامه ریزی برای تشکیل نظام صنفی استان وساختار ملی (بر اساس ماده 13 آئین نامه اجرایی)

- بررسی و تصویب اساسنامه نظام صنفی استان در مراجع حقوقی وزارت جهاد کشاورزی

- تصویب اساسنامه نظام صنفی استان در کمیسون هیئت عالی نظارت بر اصناف کشور

– برنامه ریزی و هماهنگی و برگزاری جلسه با رئیس هیئت مدیره بانک کشاورزی در خصوص مسائل بانكی نظام صنفی کشاورزی

- برنامه ریزی و هماهنگی و برگزاری جلسه با سازمان تامین اجتماعی

- تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی از مسائل مرتبط با نظام صنفی

- و...

 

کارکردهای اصلی نظام صنفی کشاورزی

 

نظام صنفی كارهای كشاورزی در همه سطوح ملی، استانی و شهرستانی مطابق مقررات و شیوه نامه‌های مصوب فعالیت خواهد‌كرد. در این میان علاوه بر وظایف و ماموریت‌های مصرع در آئین نامه اجرایی حاكم بر تشكیل نظام صنفی، در اساسنامه آنها نیز اهداف و وظایف متعدد و متنوعی برای تامین حقوق و منافع مادی و معنوی كشاورزان پیش بینی شده است كه نتایج عملیاتی شدن آنها كاركردهای نظام صنفی را تشكیل خواهد‌داد. با این حال تجزیه و تحلیل این ماموریت‌ها نشانگر كاركردهای زیر برای این نظام نوپا می‌باشد: 

- تسهیل ارتباط و تعامل بین بخش دولتی و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و ارتباط اعضاء تشکلها

- مشارکت نهادینه در تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به بخش کشاورزی

- پذیرش برخی از وظایف تصدی گری دولت

- افزایش زمینه تولید و بهبود کیفیت زندگی کشاورزان

- تعیین استانداردهای شغلی برای بهره برداران عضو تشكل صنفی بر اساس مقررات نظام صنفی كارهای كشاورزی و الزام افراد صنف به رعایت آن

- هویت بخشیدن به مشاغل كشاورزی

- صدور پروانه فعالیت و بهره‌گیری از مزایای قانونی آن

- قابلیت نظارت بر نحوه تدوین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت براساس قانون

- حفظ حقوق اجتماعی و صنفی بر اساس شغل و نوع فعالیت

- امكان ایجاد ظرفیت لازم برای به‌عهده گرفتن مسئولیت‌های غیر حاكمیتی

- امكان برخورد قانونی با متخلفان صنف و ابطال پروانه و معرفی به مراجع حقوقی و قانونی

- امكان انتقال مناسب خواست‌های حرفه‌ای و تخصصی اعضای صنف به سیاستگزاران و برنامه‌ریزان دولتی و مدیران اجرایی

- ایجاد زمینه مناسب برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب كه ضامن حقوق اعضای صنف می‌ باشد

- انتقال اطلاعات وتجارب تخصصی و ارتقای سطح دانش اعضای صنف

- ارتقای كیفیت شغلی و اجتماعی تولید كنندگان وتوزیع كنندگان بخش

- آشنایی اعضای صنف با قوانین و مقررات حقوقی و اجتماعی و حقوق صنفی

- قابلیت و امكان پوشش تامین اجتماعی بهتر برای اعضا

- و....

 

* منابع و ماخذ:

1- آئین نامه اجرایی نظام صنفی كارهای كشاورزی(1386). دفتر بسیج سازندگی و توسعه تشكلها، وزارت جهاد كشاورزی، تهران.

2- اساسنامه نظام صنفی كارهای كشاورزی شهرستان و استان(1388). دفتر بسیج سازندگی و توسعه تشكلها، وزارت جهاد كشاورزی، تهران.

  قانون نظام صنفی كشور(1382). وزارت بازرگانی، تهران.

4ـ گروه تحقیق انجمن مدیریت ایران، اصناف و تشكل‌های صنفی، مجله مدیریت، شماره 5.

5- پیگولوسكایا، ن و.دیگران(1354) «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هیجدهم میلادی»، ترجمه كریم كشاورز، تهران.

6ـ حسن شایگان(1378) نقش تاریخی اصناف در پیشرفت اقتصادی، نشریه اخبار.

7ـ سیاوش مریدی و علیرضا نوروزی(1373) «فرهنگ اقتصادی»، موسسه كتاب پیشرو و انتشارات نگاه، چاپ اول، تهران.

8ـ حمید‌ كرمی‌پور، «نقش تاریخی اصناف در جامعه ایران»، نشریه طبرستان شماره 1.

9ـ نیكلاس آبركرامبی(1376) «فرهنگ جامعه شناسی»، ترجمه حسن پویان، انتشارات چاپخش، چاپ اول، تهران.

1 - G.Sjoberg, The pre- Industrial city, Glecoe, 1965, p.45.

2-Encyclopedia of Britanica, E. Britanica Inc. , Vol. 20, 1998, p. 549.

3-Encyclopedia Intarnational, Grolier of Canada Limited, Vol, 8,1966,p.223.

4-Encyclopedia Amricana, Grolier Incor porated, vol. 13, 1998, P.577.

5- David Cryslal, The Combridge Encyclopedia, Cambridge University Press, Forth Edition, 2000, P.490.

6- Encyclopedia of Iranica, Routledge and Kegan Paul, London, New yourk, Vol. 1, 1987, P.773.